Algemene voorwaarden INDEHOUT webwinkel:

 

Artikel 1 | Algemeen

INDEHOUT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60792078 met Btw id: NL002080124B54

 

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling op de INDEHOUT webwinkel.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij INDEHOUT zijn in te zien en zij op verzoek jou zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 | Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. INDEHOUT is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als INDEHOUT gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden INDEHOUT niet.

3.4 Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. INDEHOUT kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van verzending
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen INDEHOUT de prijs garandeert
  • de manier waarop je, voor het sluiten van de overeenkomst, de verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

 

Optioneel zijn de beschikbare maten, kleuren en soort materiaal.

 

Artikel 4 | De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien je het aanbod langs elektronische weg aanvaard hebt, bevestigt INDEHOUT meteen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de INDEHOUT is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft INDEHOUT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de je elektronisch kan betalen, zal INDEHOUT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 5 | Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door jou aangewezen en aan INDEHOUT bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan INDEHOUT retourneren, conform de door INDEHOUT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan INDEHOUT. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient wel te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan INDEHOUT heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 | Kosten in geval van herroeping 

6.1 Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jou rekening.

6.2 Indien je een bedrag betaald hebt, zal INDEHOUT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door INDEHOUT of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7 | Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 INDEHOUT kan het herroepingsrecht slechts uitsluiten indien INDEHOUT dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld of wanneer je de geleverde producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of anderszins onzorgvuldig hebt behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de INDEHOUT.

 

Artikel 8 | De prijs

8.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is INDEHOUT niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 | Conformiteit

9.1 INDEHOUT staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan INDEHOUT schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

9.3 INDEHOUT is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

Artikel 10 | Levering en uitvoering

10.1 INDEHOUT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat je aan INDEHOUT kenbaar hebt gemaakt.

10.3 INDEHOUT streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 5 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de bestelling tijdelijk niet op voorraad is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan ontvang je binnen 2 dagen nadat je je bestelling hebt geplaatst bericht. In dat geval heb je het recht om je de bestelling kosteloos te annuleren. Je hebt geen recht op een schadevergoeding.

10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

10.5 In geval van ontbinding zal INDEHOUT het bedrag dat je hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij INDEHOUT tot het moment van bezorging.

 

Artikel 11 | Geschillen

11.1 Op de overeenkomsten met INDEHOUT is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

11.2 INDEHOUT zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 12 | Copyright foto’s en afbeeldingen

12.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op de website van INDEHOUT is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van INDEHOUT mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd. 

 12.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INDEHOUT dan word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.